Ομαλή Κυκλική Κίνηση

Μελέτη κυκλικής κίνησης

Δραστηριότητες.
Στην προσομοίωση φαίνεται αντικείμενο που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Μπορείς να αλλάξεις την περίοδο της κίνησης, να δώσεις τιμές στην ακτίνα και να εμφανίσεις το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας σε δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη κίνηση.
1. Υπολόγισε την περίοδο της κίνησης με τη βοήθεια του t. Ενεργοποίησε το πλαίσιο ‘Τ’ για να συγκρίνεις με την τιμή που υπολόγισες.
2. Επανάλαβε για διαφορετική τιμή της περιόδου.
3. Για την τιμή της περιόδου που υπολόγισες και με ακτίνα R=2 βρες τις τιμές της γραμμικής ταχύτητας, της γωνιακής ταχύτητας και της κεντρομόλου επιτάχυνσης. Ενεργοποίησε το πλαίσιο ‘αποτελέσματα’ και σύγκρινε τις τιμές.

 

 

 

Πρόβλημα κυκλικής κίνησης

Οι δίσκοι του σχήματος είναι συνδεμένοι με ιμάντα και περιστρέφονται ταυτόχρονα. Μπορείς να αλλάξεις τις τιμές των R1 και R2 και την γωνιακή ταχύτητα του πρώτου δίσκου.
1. Σύγκρινε για τα σημεία Σ1 και Σ2 τις τιμές των μεγεθών: περίοδος, γραμμική ταχύτητα, γωνιακή ταχύτητα, κεντρομόλος επιτάχυνση.
2. Επανάλαβε για τα σημεία Σ2και Σ3 . (Το Σ3 βρίσκεται στο μέσον της ακτίνας.)

Ενεργοποίησε το πλαίσιο ‘αποτελέσματα’ για να δεις τις απαντήσεις.