Μεταβαλλόμενη

1. Μεταβαλλόμενη Κίνηση

Δραστηριότητες.

Στην εικόνα φαίνεται η κίνηση ενός σώματος μεταξύ των θέσεων 0 και 24 για διάρκεια 3sec. Υπολόγισε τη μέση ταχύτητα για όλη τη διάρκεια της κίνησης, καθώς και κατά τη διάρκεια του 1ου του 2ου και του 3ου δευτερόλεπτου της κίνησης.
Μπορείς να υπολογίσεις την ταχύτητα τις στιγμές 1sec, 2sec και 3sec;
(υπόδειξη: χρησιμοποίησε τα χειριστήρια t+ και t- για να πάρεις τιμές κοντά στις αντίστοιχες χρονικές στιγμές.)

 

2. Ομαλά Μεταβαλλόμενη

Δραστηριότητες.

Στην εικόνα φαίνεται η κίνηση ενός σώματος, που εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Μπορείς να διαλέξεις την αρχική ταχύτητα και την επιτάχυνση καθώς και την εμφάνιση των διαγραμμάτων.
Για αρχική ταχύτητα 1 και επιτάχυνση 0,5 παρατήρησε την κίνηση για διάρκεια 10sec.
Από το διάγραμμα της ταχύτητας επιβεβαίωσε την μετατόπιση για την παραπάνω διάρκεια.
Επανάλαβε την παραπάνω διαδικασία για αρχική ταχύτητα 5 και επιτάχυνση -0,5.