22 Νοεμβρίου 2015

Διαγνωστικό Τεστ Ενιαίου Λυκείου

gtest

Το φροντιστήριό μας παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής του Gnosis Test, το οποίο είναι ένα τεστ ανάλογο με τα διαγνωστικά (diagnostic) τεστς ή τεστς κατάταξης (placement tests) τα οποία είναι ευρύτατα διαδεδομένα στη διεθνή εκπαιδευτική πρακτική και διεξάγονται στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου, προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των μαθητών και, στις μεγαλύτερες μονάδες, να τοποθετηθούν οι μαθητές σε διαφορετικά τμήματα.

Στο πλαίσιο του τεστ εξετάζονται μαθήματα στα οποία υπάχει συνάφεια και συνέχεια στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται από χρονιά σε χρονιά και γίνεται μια “ακτινογραφία” των προαπαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων αλλά και των εν γένει δυνατοτήτων του μαθητή να παρακολουθήσει και να εμπεδώσει με επιτυχία την ύλη του μαθήματος κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΤΕΣΤ:

1. Να βοηθήσει τον καθηγητή:
Να διερευνήσει αν οι μαθητές διαθέτουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες να παρακολουθήσουν χωρίς προβλήματα τη διδασκαλία της νέας ύλης.
Να προσδιορίσει το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές, ατομικά αλλά και το σύνολο της τάξης, ώστε να προσαρμόσει ανάλογα τη διδασκαλία του δουλεύοντας επάνω στις ελλείψεις τους κατά τις πρώτες εβδομάδες των μαθημάτων.
2.
Να βοηθήσει το μαθητή να αποκτήσει επίγνωση των αδυναμιών του και να κατανοήσει την ανάγκη να δουλέψει επάνω στις ελλείψεις του έτσι ώστε να συμπληρώσει τα “κενά” που έχει από τις προηγούμενες τάξεις.
3.
Να ενημερώσει τον γονέα για τις πραγματικές αδυναμίες και μαθησιακές ανάγκες του παιδιού.
4.
Να ενισχύσει γενικότερα τις διαδικασίες ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών του φροντιστηρίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΜΟΡΦΗ:

Το κάθε μάθημα χωρίζεται σε γνωστικές ενότητες που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενες τάξεις και η καλή γνώση τους απαιτείται για την παρακολούθηση του μαθήματος κατά τη χρονια που ξεκινάει.

Ειδικότερα προσφέρονται τα εξής μαθήματα για τους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α’ και τη Β΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου.
A’ Λυκείου: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία.
Β’ Λυκείου: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά, Αλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία.

Προσφέρονται δύο μορφές του τεστ:

Συνοπτικό Τεστ Τάξης: Ο μαθητής αξιολογείται με ένα ένιαίο τεστ για όλα τα μαθήματα της τάξης στην οποία πρόκειται να φοιτήσει και προσφέρονται στο πλαίσιο του τεστ. Προσφέρονται τεστς για την Α΄ και τη Β’ τάξη του Εν. Λυκείου (χρονική διάρκεια 35΄- 40΄).
Αναλυτικό Τεστ Μαθήματος: Ο μαθητής αξιολογείται με ένα τεστ 25΄- 30΄ σε ένα μάθημα από αυτά που προσφέρονται στο πλαίσιο του Τεστ.

Σε κάθε τεστ καλύπτονται όλες οι γνωστικές ενότητες του μαθήματος ή των μαθημάτων που εξετάζονται σε αυτό. Μετά από κάθε διαγώνισμα που δίνει ο μαθητής/γονέας παίρνει ένα φύλλο αξιολόγησης όπου φαίνεται η επίδοσή του σε κάθε ενότητα και συνολικά στο μάθημα, ο χρόνος απάντησης και ένα (εποικοδομητικό) σχόλιο για το τι σημαίνουν οι επιδόσεις του. Το Διαγνωστικό Τεστ διεξάγεται μέσω του διαδικτύου αλλά απαιτείται η φυσική παρουσία του μαθητή στο φροντιστήριο.

Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να δώσουν το Gnosis Test, μπορούν να τηλεφωνήσουν στο φροντιστήριο, καθημερινά.