Απαγορεύεται το τατουάζ και το piercing στο Λιμενικό

Απαγορεύεται το τατουάζ και το piercing στο Λιμενικό με ποινή απόλυσης.

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση:

«1.
Στην παρ. 1 του άρθρου
2, προστίθεται περίπτωση (ιβ), ως ακολούθως:

«ιβ. Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από
διάτρηση σώματος(piercing),σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την
περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., δεν
επιτρέπεται να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του
περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητα του, η οποία επιβάλλεται από το
Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα
και τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά
προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη
θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το
σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν
υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, διαπιστωθεί ότι, κατά
παράβαση των οριζομένων στα δύο προηγούμενα εδάφια, φέρει δερματοστιξία
(τατουάζ) ή οπές από διάτρηση σώματος(piercing),ανακαλείται
η πράξη κατάταξής του.».

2.
Η παρ. 1 του άρθρου 4,
αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«1.Όσοι έχουν τα προσόντα του άρθρου
2 της παρούσας και επιθυμούν να καταταγούν ως δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. ή ως
δόκιμοι Λιμενοφύλακες, πρέπει αφενός να υποβάλουν αίτηση -δήλωση συμμετοχής
στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο σε σχολική μονάδα ή όπου αλλού
καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
ή να κατέχουν βεβαίωση συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν
σε προγενέστερο του διαγωνισμού σχολικό έτος και να δηλώσουν τις Σχολές
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και αφετέρου μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη:

Να συμπληρώσουν και να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή
Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στην ιστοσελίδα
του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ακολούθως, η εν λόγω αίτηση –
υπεύθυνη δήλωση πρέπει να εκτυπωθεί και να υπογραφεί [είτε από τους ίδιους τους
υποψηφίους, είτε από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα – εποπτεία (σε περίπτωση
ανήλικου υποψήφιου)], να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής και μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, να σαρωθούν(scanning)και να μεταφορτωθούν όλα ηλεκτρονικά(uploading)μέσω της εφαρμογής του διαγωνισμού, κατά την καθοριζόμενη
στην προκήρυξη διαδικασία. Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην εν λόγω αίτηση- υπεύθυνη
δήλωση ότι:i)έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της
παρούσας και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ίδιου άρθρου, χωρίς να απαιτείται
αναλυτική περιγραφή αυτών,ii)τα
αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία
είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και
ακριβή, ίίί)δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών,iv)συναινούν
στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους καιv)προτίθενται
να δηλώσουν προτίμηση της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή της Σχολής
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ή και των δύο Σχολών στο Μηχανογραφικό Δελτίο. Στην ίδια
δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν
επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος. Η ανακρίβεια των δηλουμένων
στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές
κυρώσεις. Αιτήσεις που θα καταχωρισθούν ηλεκτρονικά και δεν θα υποβληθούν μέσω
μεταφόρτωσής τους (upload)μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που
υποψήφιος καταχωρίσει ηλεκτρονικά παραπάνω από μία αίτηση, θα λαμβάνεται υπόψη
η αίτηση που θα μεταφορτωθεί στην εφαρμογή, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής.».

3.
Η περ. (α) της παρ. 2
του άρθρου 4 καταργείται και οι περ. (β), (γ) και (δ) αναριθμούνται σε περ.
(α), (β) και (γ),

αντίστοιχα.

4.
Η παρ. 1 του άρθρου 5
αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«1.Οι ιδιώτες υποψήφιοι υποβάλουν
την ηλεκτρονικά καταχωρηθείσα αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά του άρθρου 4, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη. Μετά
την καταληκτική ημερομηνία δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής».

5.
Η περ. (α) της παρ. 2
του άρθρου 5 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«α.Η
λήψη και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές
δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τους υποψηφίους.».

6.
Στην παρ. 1 του άρθρου
9 προστίθεται περίπτωση (η), ως ακολούθως:

«η. Δεν φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση
σώματος(piercing),σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την
περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., δεν
επιτρέπεται να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του
περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητα του, η οποία επιβάλλεται από το
Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα
και τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά
προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη
θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το
σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία.Εάν μόνιμο εν ενεργεία στέλεχος
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποψήφιο για εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, διαπιστωθεί ότι, κατά παράβαση των
οριζομένων στα δύο προηγούμενα εδάφια, φέρει δερματοστιξία (τατουάζ) ή οπές από
διάτρηση σώματος(piercing),πέραν των τυχόν πειθαρχικών κυρώσεων, ανακαλείται και η πράξη κατάταξής
του στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

7.
Η περ. (γ) της παρ. 1
του άρθρου 10 καταργείται και οι περ. (δ), (ε) και (στ) αναριθμούνται σε περ.
(γ), (δ) και

(ε), αντίστοιχα.

8.
Η περ. (α) της παρ. 2
του άρθρου 10 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«α.Η λήψη και ο έλεγχος όλων των
αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τους
υποψηφίους.».

Η Υπουργική Απόφαση


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Αφήστε μια απάντηση